Trung Tâm Thu Âm, Quay Phim Chuyên Nghiệp TP.HCM

Khóa đào tạo kỹ thuật viên

KHÓA ĐÀO TẠO KTV PHÒNG THU TIÊU CHUẨN [2020]

CUNG CẤP KIẾN THỨC NỀN TẢNG TIÊU CHUẨN, HỖ TRỢ KHÔNG THỜI HẠN.

KHÓA ĐÀO TẠO KTV PHÒNG THU CHUYÊN NGHIỆP, TOÀN DIỆN [2020]

CT Bắp Studio - Trung tâm thu âm và quay phim chuyên nghiệp.